KONTROLY KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA | Kominictví České Budějovice | Vložkování komínů

Kontroly kotlů na pevná paliva

 

Provádím kontroly (revize) kotlů na pevná paliva těchto výrobců:

 

OPOP  certifikát k nahlédnutí zde

Krbové vložky s výměníkem 

 

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW včetně, do příkonu 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění je povinen si do konce roku 2016 nechat zkontrolovat jeho technický stav a mít o tom doklad.

Provozovatel je povinen provádět kontrolu jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“). Kontrolu technického stavu a provozu zdroje bude provozovatel předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Doklad o provedení této kontroly vystavený „odborně způsobilou osobou“ potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem o ochraně ovzduší č. 201/ 2012 Sb. musí být k dispozici na vyžádání.

 

Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím „odborně způsobilé osoby“ kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20.000,- Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající a nebo až do výše 50.000,- Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou.

 

Co udělat před kontrolou ? 

- připravit podklady od kotle (manuál, technická průvodní dokumentace)

- vyčistit kotel a spalinovou cestu, připravit kotel a kotelnu ke kontrole

- umožnit dostatečný přístup ke kotli a skladovanému palivu

- připravit další podklady (například revizi na spalinovou cestu, doklad o poslední servisní prohlídce kotle atd.)

 

Co všechno podléhá kontrole ? 

- kontrola přívodu spalovacího vzduchu do kotle

- kontrola vnější spalinové cesty kotle od kotle do komínu

- kontrola vnitřní spalinové cesty

- kontrola napojení na otopnou soustavu

- kontrola havarijního termostatu, expanzomatu

- kontrola bezpečnostního tepelného výměníku, dochlazovací smyčky

- kontrola paliva

- kontrola dodávky paliva, přikládání paliva

- kontrola roštové soustavy, roštů

- kontrola keramické vyzdívky

- kontrola vnější izolace kotle

- kontrola ochrany proti prohoření paliva do násypky

- kontrola umístění kotle v dostatečné vzdálenosti od hořlavin

- kontrola uskladnění paliva

- kontrola uskladnění a manipulace s popelem

- kontrola přístupů vzduchu do místa instalace

- kontrola komína (doložení a platnost revize, platnost kontroly a termínů čištění komína)

 

Na závěr prohlídky je sepsán - vyplněn protokol - doklad o kontrole (revizi)

Vzor dokladu o kontrole kotle k nahlédnutí zde.